תקנון אתר

הגלישה והשימוש באתר הינם בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש לפי תקנון זה:
 1. ברוכים הבאים לאתר crazy print הדפסות בעיצוב אישי (להלן: “האתר”). האתר פועל בכתובת  https://crazyprint.co.il/והוא מתופעל ומנוהל ע”י טניה לשנסקי להלן (“הנהלת האתר”).
 2. כתובת הנהלת האתר היא רח’ אפעל 8, פ”ת. שירות הלקוחות של האתר זמין עבורכם בדוא”ל service@crazyprint.co.il ובטל 09-888888 בימים א’- ה’ בין השעות 19:00 – 09:00, וביום ו’ בין השעות 15:00 -09:00.
 3. כל התנאים המפורטים בתקנון זה, מהווים הסכם משפטי מחייב. עצם הגלישה באתר מהווה אישור והסכמה לכל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 4. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת הנוגעת לתקנון זה ולשימוש באתר יהיו בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.
 5. להנהלת האתר נתונה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת. הגרסה שהופיעה באתר במועד השימוש באתר ו/או במועד ההזמנה של מוצר ו/או שירות, תהיה הגרסה הקובעת ביחס לשימוש באתר ו/או ביחס לאותה הזמנה, לפי העניין.
 6. ניסוח תקנון זה בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בתקנון מתייחס לשני המינים באופן זהה.
 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות אך לא רק בתוכנות, קוד מחשב, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, מידע, שירותים, טקסט, קבצים, קטעי וידאו, תמונות, ציורים, עיצובים וכל תוכן קנייני אחר וכל שיפור או יצירה נגזרת מכל אלה הם קניינה של הנהלת האתר.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו או קבצי עיצוב כלשהם מן האתר.
 1. הרכישה באתר מותרת לכל אדם בגיר מעל גיל 18.
 2. הרכישה באתר מחייבת פתיחת חשבון ומסירת פרטים מזהים: שם פרטי ומשפחה, כתובת דואר אלקטרוני ומס’ טלפון נייד.
 3. לאחר פתיחת החשבון תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני סיסמה ראשונית לחשבון. למשתמש שמורה האפשרות בכל עת לשנות את הסיסמה שנקבעה לו. מובהר בזה כי על המשתמש לשמור בסודיות את הסיסמה. הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל פגיעה או נזק שייגרמו למשתמש עקב שימוש ללא הרשאה בסיסמה לחשבון.
 4. באתר ניתן לפתוח חשבון גם באמצעות חשבונות גוגל או פייסבוק. במקרה זה, המשתמש נותן הסכמתו להנהלת האתר לקבל מגוגל או פייסבוק את הפרטים הבאים: מין, תאריך לידה וכתובת דואר אלקטרונית.
 5. יתכן שלאחר התשלום ע”י המשתמש, ישלחו מהאתר הודעות ביחס להזמנה. המשתמש מתחייב לעקוב אחרי קבלת ההודעות מהאתר ובמידת הצורך לספק את ההנחיות שיתבקשו ממנו לצורך המשך טיפול בהזמנה.
 1. השימוש באתר ובכל השירותים והמוצרים המוצעים במסגרתו, הינו על אחריות המשתמש בלבד. המשתמש מסכים ומאשר כי לא יעשה כל שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים באתר על מנת לעבור עבירה כלשהי ו/או הפרה אחרת של הוראות כל דין. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל הפרה של זכויות יוצרים ולא לעשות שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים באתר לצורך הוצאת לשון הרע ו/או הסתה לאלימות ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פרסומי תועבה ו/או פרסומים שיש בהם גילוי גזענות.
 2. בעמודי המוצר השונים מופיעה מערכת עיצוב המאפשרת עיצוב תכנים ו/או העלאה של תמונות וקבצים לשטח האחסון של האתר. המשתמש מתחייב ומאשר כי כל החומרים שיועלו על ידו לאתר אינם מפרים הוראת כל דין. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מצהיר כי הוא בעל זכויות השימוש המלאות בחומרים וכי אין בהם כדי לפגוע בפרטיות של אדם.
 3. לאחר עיצוב ו/או העלאת תמונות לאתר הנהלת האתר תהיה רשאית לאחסנם בחשבון המשתמש לזמן מוגבל. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לשמירה ו/או לגיבוי של העיצובים.
 1. הזמנת מוצרים הינה באחריות המשתמש בלבד! הנהלת האתר איננה בודקת את העיצובים לפני ההדפסה. לאחר התשלום המוצרים שהוזמנו עוברים באופן אוטומטי להדפסה, כך שלא ניתן לבצע שינויים בהזמנה לאחר ששולמה. לפיכך, על המשתמש לוודא טרם אישור ההזמנה, כי אין בהזמנה טעויות ו/או שגיאות מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי לגרוע, שגיאות כתיב ושגיאות הגהה, ממדי המוצר המוזמן (אורך ורוחב), מיקום התכנים במוצר (טקסט ותמונה) וכל פרט נוסף הכלול במוצר. מובהר בזה במפורש, כי הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל טעות או שגיאה כאמור ולא תפצה את המשתמש.
 2. המשתמש מצהיר כי ידוע וברור לו כי באופן טבעי קיימים הבדלים משמעותיים בגווני הצבעים בין תצוגת המוצרים על גבי המסך (מחשב /טאבלט / סמארטפון) לבין המוצר המודפס. המשתמש מצהיר כי שינויים בגווני הצבעים בין תצוגת המוצרים על גבי המסך לעומת גווניהם במוצר המודפס לא ייחשבו בשום אופן כמוצר בלתי תקין, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל כך (מובהר כי קיימים גם הבדלים בתצוגת הצבעים בין המסכים השונים).
 3. מובהר כי בכל קטגוריות המוצרים עלולות לחול סטיות של עד 10% במידות המוצר המודפס לבין המידות שנקבעו בהזמנה. המשתמש מצהיר כי סטיות כאלו ייחשבו כסבירות ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל כך.
 4. הנהלת האתר נוקטת במירב המאמצים לייצר את המוצרים המוזמנים בתוך 4 ימי עסקים, אשר מניינם יחל מהיום העוקב ליום בו נשלח אישור ההזמנה. כמו כן, זמני האספקה יהיו כפופים לשיטת השילוח שנבחרה ע”י המשתמש.
 5. האתר עומד בתקני האבטחה החמורים ביותר באמצעות פרוטוקול SSL המבטיח קנייה בטוחה.
 1. נוכח העובדה שאספקת המוצרים מבוצעת ע”י דואר ישראל להנהלת האתר אין ולא יכולה להיות שליטה על עצם אספקת המוצרים ועל המועד בו יסופקו המוצרים בפועל. לכן, אחריותה של הנהלת האתר במקרה בו מוצר לא יסופק למשתמש תוך המועדים המצוינים באתר, תתמצה ותהיה מוגבלת לאספקה חוזרת של המוצר שהוזמן, ופרט לכך, הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל חבות נוספת.
 2. מובהר כי חלוקת המוצרים באמצעות דואר ישראל מוגבלת לאזורים וישובים מסוימים. במידה ותתבצע הזמנה לאזורים וישובים אליהם לא מתבצעים שליחויות, הנהלת האתר תעדכן את המשתמש ותזכה את כרטיס האשראי שלו בסכום ששילם.
 3. הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל חבות לכל נזק מכל מין וסוג, אם יגרם למשתמש, במקרה של טעות בכתובת ההזמנה, וזאת לרבות במקרים שמקורה של הטעות במעשה או מחדל של הנהלת האתר.
 4. במקרה של נזק או אבדן למוצר שנגרם ע”י דואר ישראל, יהיה זכאי המשתמש לאספקה חדשה של המוצר שהוזמן על חשבונה של הנהלת האתר וללא עלות של דמי משלוח. פרט לכך הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל חבות לכל נזק מכל מין וסוג שנגרם למשתמש בשל כך.
 5. משתמש שבחר באיסוף עצמי של מוצר, מתחייב לאספו תוך 21 ימי עסקים מהמועד בו הודיעה לו הנהלת האתר כי המוצר מוכן לאיסוף. במידה והמשתמש לא יאסוף את המוצר תוך המועד האמור הוא יחויב בדמי אחסון בשיעור של 4 ש”ח לכל יום.
 1. במקרה של מוצר שהגיע פגום, על המשתמש לשלוח אותו לכתובת האתר, והוא יהיה זכאי לזיכוי מלא בגין המוצר ודמי המשלוח ששולמו על ידו או לחילופין למשלוח מחודש של המוצר שהוזמן, על חשבון החברה, לפי בחירת המשתמש.
 2. ביטול עסקאות יהיה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010, וכל דין רלוונטי.
 3. המשתמש מבין ומאשר כי המוצרים בהזמנה שביצע הינם מוצרים שיוצרו במיוחד עבורו. המשתמש מבין ומאשר כי לאחר התשלום לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי או זיכוי כלשהו בגין ההזמנה שבוצעה באתר.
 1. באפשרות המשתמש לשתף את החומרים שעיצב באתר עם משתמשים אחרים באמצעות לחצני שיתוף הקיימים בעמודי המוצר.
 2. אפשרות שיתוף החומרים מיועדת למטרת שיתוף החוויה של המשתמשים והשימוש בה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 3. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפונקציית השיתוף לצורך הפצת חומרים שתוכנם מנוגד לאמור בסעיף 3.1 לתקנון וכן חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפונקציית השיתוף לצרכים מסחריים ו/או שיווקיים ו/או הפצת מסרים פוליטיים, ו/או חומרים פורנוגרפיים.
 4. המשתמש מתחייב ומאשר כי כל החומרים שישותפו על ידו באמצעות האתר לא יפרו הוראת כל דין, ובכלל זה לא יפגעו בפרטיותו של אדם, לא יהוו הוצאת לשון הרע ולא יפרו זכויות יוצרים (לרבות זכויות מוסריות) .
 5. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בפונקציות השיתוף, ללא קבלת הסכמה מצדדים שלישיים רלבנטיים, לרבות אדם שמצולם במסגרת החומרים, כאשר נדרשת הסכמה בנסיבות העניין מאותם צדדים שלישיים.
 6. המשתמש מתחייב שלא לנקוט בכל פעולה, אשר עשויה לפגוע באתר ו/או בפונקציות השיתוף, ובכלל זה הוא מתחייב להימנע ממשלוח ספאם, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, ו/או כל דבר אחר שעלול להסב נזק.
 7. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזה כי המשתמש יהיה מחוייב בפיצויה ו/או שיפויה, לפי העניין, של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שייגרם להנהלת האתר ו/או בגין כל טענה ו/או דרישה שתופנה כלפיה ו/או מי מטעמה כתוצאה ו/או בקשר עם פעולת שיתוף שתעשה שלא בהתאם להוראות תקנון זה.
 1. הנהלת האתר, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר.
 2. הנהלת האתר, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בכל דרך לתכנים ולחומרים שיועלו לאתר על ידי המשתמשים ו/או כל צד שלישי אחר, וכן הם לא יהיו אחראים לכל פעילות בלתי חוקית שתבוצע ע”י המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי.
 3. האתר עומד בתקנים בינלאומיים לאבטחת מידע באינטרנט, אולם בשום מקרה הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות, בין במישרין ובין בעקיפין, כלפי המשתמשים בנוגע לאבטחת כל מידע, מכל מין וסוג שהוא, אשר הועלה לאתר ע”י המשתמש, ולא תהיה אחראית, במישרין ו/או בעקיפין, לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מזליגת מידע כלשהו לצדדים שלישיים.
 4. מבלי לגרוע או לפגוע באמור בכל הוראה אחרת של תקנון זה מובהר ומוסכם כי אחריותה של הנהלת האתר תהיה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, ככל שנגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הנהלת האתר, ובכל מקרה גובה הפיצוי לא יעלה על סכום התמורה ששולמה ע”י המשתמש באתר.
 1. המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי כתובת הדוא”ל שמסר בעת ההרשמה לאתר, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את החברה לצורך דיוור הודעות שרות כגון: אישור הזמנה, חשבוניות והודעות רלוונטיות להזמנה.
 2. משתמש שנרשם לרשימת התפוצה(ניוזלטר) מאשר קבלת מיילים ו/או מסרונים פרסומיים מהחברה לכתובת הדוא”ל ו/או הטלפון שיימסרו על ידו.
 3. המשתמש יוכל להסיר עצמו מרשימת התפוצה של האתר בכל עת באמצעות לחצן “הסרה מרשימת התפוצה” בתחתית כל ניוזלטר או בפנייה לשירות הלקוחות במייל: service@crazyprint.co.il

Shopping cart

0

No products in the cart.

שליחת ווטצאפ
היי
איך נוכל לעזור לך היום?